×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Uluslararasılaşma Politikası
Uluslararasılaşma Politikası

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

Küresel ilişkilerin ve rekabetin hızla arttığı ve değişim gösterdiği günümüz ekonomik, sosyal ve politik ortamlarında ülkelerin bulundukları coğrafyalardaki ilişkileri ve sundukları katkılar son derece önem kazanmaktadır. Uygulama ve proje odaklı olma, iş dünyası ile bütünleşme, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama ve nitelikli insangücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturma misyonu, bu bağlamda öncü ve örnek üniversite olma vizyonu ile de hareket eden Kayseri Üniversitesi, başta Türkiye ile kültürel ve coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerden olmak üzere uluslararası öğrencilerin öğrenim görmesine fırsatlar oluşturmayı ve ülkemizin başta bölgesel olmak üzere küresel gücüne de katkılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Kayseri Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin uluslararasılaşma boyutunu da göz ardı edilmeden yürütülmesi gerekliliğinin farkında olarak; uluslararası nitelikli yayın ve atıf sayıları, uluslararası işbirlikleriyle yürütülen proje sayıları, öğretim elemanı ve öğrencilerinin hareketliliği ile uluslararası düzeyde kurumsal kalite ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, üniversitenin küresel ölçekte tanınırlığının artması sağlanarak, hem uluslararası öğrenci ve öğretim elemanları tarafından daha fazla talep edilmesi hem de uluslararası hareketliliğin artmasıyla öğretim elemanlarının ve öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kayseri Üniversitesi kuruluşundan bu yana; Avrupa yükseköğretim alanının yeniden yapılandırılması (Bologna Süreci) çalışmalarına Türkiye’nin de dâhil olması ile birlikte Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınarak oluşturulan ve sürekli güncellenen eğitim-öğretim programları ile uluslararası beklentileri karşılayacak yeterlilikte mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  • Üniversite bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve KAYÜ 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda uluslararasılaşmaya yönelik aşağıdaki politikaları benimsemektedir:
  • Üniversitenin uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak, özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde bölgesel cazibe merkezi haline gelmek,
  • Uluslararası hareketliliği yaygınlaştırmak için ikili anlaşmaların sayısını artırmak, · Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak,
  • Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmak, · Uluslararası nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen proje sayısını artırmak,
  • Akademik personelin çeşitli desteklerle yabancı dilde eğitim verme kapasitelerini artırmak, · Yabancı dilde eğitim verilen program sayısını ve müfredatlardaki yabancı dilde verilen derslerin oranını artırmak,
  • Uluslararası ortak eğitim-öğretim programları oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
  • Uluslararası üyeliklere ve akreditasyona sahip olan bölüm ve program sayılarını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapmak.