×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
İş Tanımları
İş Tanımları

Başkan ve Görevleri Başkan;
Uluslararası eğitimi ve/veya deneyimi olan  ve Ofis’in faaliyetleri ile ilgili olarak Rektörlüğe karşı sorumlu olan öğretim elemanlıdır.

Başkanın görevleri şunlardır:
a) Ofisi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak,
ç) Rektörlüğe, Yönetim Kurulu’nun atama ile gelen üyeleri için üye önerisinde bulunmak,
d) Ofis’in programları, çalışmaları ve etkinlikleri hakkında ilgili makamları bilgilendirmek,
e) Ofis çalışanları ve birimleri arasında eşgüdümü sağlamak,
f) Üniversite’nin uluslararası ilişkilerini ilgilendiren konularda Üniversite birimleri arasında eşgüdüm sağlamak,
g) Ofis’te görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek;
ğ) Ofis personelinin, Ofis’in amaçları ve/veya programları doğrultusunda çalışmalarını sağlamak.

Başkan Yardımcısı ve Görevleri:
Uluslararası eğitimi ve/veya deneyimi olan ve ofis başkanına yardımcı olmakla yükümlü öğretim elemanlıdır.

Başkan Yardımcısı’nın görevleri şunlardır:
a) Ofisin çalışmalarında Başkan’a yardımcı olmak;
b) Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmak;
c) Başkan’ın katılmadığı durumlarda Yönetim Kurulu’na başkanlık yapmak;
ç) Başkan’ın ve Yönetim Kurulu’nun vereceği Ofis’in faaliyetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Ofis Sekreterliği
Ofis’in günlük çalışmalarını yürütmek ve Başkan, Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu’na Ofis’in çalışmaları ve faaliyetlerinde yardımcı olmakla yükümlü personeldir.

Ofis Sekreteri’nin görevleri şunlardır:
a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek;
b) Ofis’in faaliyetleri çerçevesinde yurtdışındaki ve yurtiçindeki kurumlarla iletişim kurma ve yazışma faaliyetlerini koordine etmek.
c) Başkan’ın bilgisi dâhilinde personelin sevk ve idaresini yapmak,
ç) Ofis’in demirbaş ve diğer eşyalarının muhafazası ve korunmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu ve Görevleri
Başkan, Başkan Yardımcısı, Erasmus/Erasmus+ Değişim Programı Kurumsal Koordinatörü, Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Diploma Etiketi (AKTS/DE) Kurumsal Koordinatörü, Mevlana Değişim Programı Kurumsal Koordinatörü ve Farabi Değişim Programı Kurumsal Koordinatörü kurulun doğal üyeleridir. Bunlara ek olarak uluslararası eğitimi veya deneyimi olan 2 (iki) daha üyedir.

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Ofis’in faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak,
b) Ofis’in amaçları, programları ve stratejileri doğrultusunda çalışması için gerekli politikaları belirlemek,
c) Üniversite’nin diğer birimleriyle eşgüdüm halinde, Üniversite’nin uluslararasılaşma stratejisinin uygulanmasına destek vermek,
ç) Başkan tarafından hazırlanan toplantı gündemindeki konuları görüşmek,
d) Faaliyet alanları için Ofis bünyesinde ilgili birimler oluşturmak, mevcut birimleri birleştirmek ve kaldırmak, Birim sorumlularını atamak ve gerektiğinde görev alanlarını değiştirmek,
e) Ofis’in ve Ofis bünyesinde yürütülen değişim programlarının çalışmalarıyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında etkinliklere katılmak üzere görevlendirilecek personeli belirlemek ve bunların görevlendirilmesiyle ilgili karar almak,

Üniversitenin Program Koordinatörleri
Üniversite’nin Erasmus/Erasmus+, Avrupa Kredi Transfer Sistemi/Diploma Eki (AKTS/DE), Mevlana Değişim Programı ve Farabi Değişim Programı ile ilgili koordinatörlükleri kendi mevzuatları doğrultusunda Ofis’e bağlı olarak görev yaparlar. Koordinatörler, Başkan ve Yönetim Kurulu’nun yukarıda tanımlanan görevleri kapsamında aldığı kararlarla uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirirler.

Birim Koordinatörlükleri
Her bir akademik birime (Fakülte, Meslek Yüksekokulu) atanan program koordinatörleridir. Her akademik birim kendi içerisindeki bölümlere birer bölüm koordinatörü belirler. Öğrenci faaliyetlerini ilgilendiren birimler için Üniversite öğrencileri de birim sorumlusuna yardımcı olmak üzere görevlendirilebilir. Birim koordinatörünün yetki ve sorumlulukları Başkan’ın önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Uzmanlıklar
Üniversitenin değişim anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencileri ile öğretim elemanlarının ve gitmek üzere seçilen öğrenciler ile öğretim elemanlarının idari işlemlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilirler.

Uzman’ın görevleri şunlardır:
a) Değişim programlarının üniversite içinde tanıtımı, tanıtım materyallerinin hazırlanması, ilgili üniversitelerle yazışmaların yürütülmesi, anlaşmaların yapılması ve güncellenmesi işlemlerinin yapılması,
b) Ofis işlerinde gerekli olan tercümelerin yapılması,
c) Yurt içi ve yurt dışı, her türlü değişim programlarından ve iş birliği protokollerinden doğan anlaşma ve dış ilişkilerini, Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işlemlerinin koordine edilmesini sağlamak,
ç) Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak,
d) Ofis ile ilgili kurs, eğitim, toplantı vb. katılım sağlamak,
e) Ofis işlemleri ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işler ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.